Podmínky služby

Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky služby (dále jen 'Podmínky') jsou platné pro veškeré služby poskytované masážním salónem TeraPie Reiter, který je provozován panem Františkem Hradcem se sídlem Antonína Dvořáka 30/30, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen 'provozovatel'). Klienti masážního salónu (dále jen 'klienti') se zavazují tyto Podmínky dodržovat. Podmínky výslovně upravují a objasňují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a klientů. Podmínky dále stanoví pravidla pro využití služeb salonu, základní pojmy, postupy při objednávání služeb, zrušení rezervace, platby, reklamace a další důležité aspekty vztahu mezi provozovatelem a klientem. Všechny masáže jsou poskytovány vyškolenými terapeuty, kteří mají odpovídající kvalifikaci a praxi v oblasti masážních a terapeutických technik. Salón se zavazuje dodržovat všechny hygienické a bezpečnostní normy stanovené právními předpisy České republiky.

Používání služeb TeraPie Reiter

Klientům jsou nabízeny různé masážní a terapeutické služby jakožto součást celkové nabídky masážního salónu TeraPie Reiter. Pro využití těchto služeb je nutné se seznámit s tímto dokumentem, který je dostupný online na webových stránkách salónu, a případně se na tyto Podmínky odkazuje také přímo v prostorách salonu. Úkolem klienta je prověřit si před rezervací služby všechny relevantní informace týkající se poskytované masáže, včetně délky trvání, ceny, kontraindikací či doporučení. Klient by měl také respektovat doporučení terapeuta ohledně frekvence a typu masáží vhodných pro danou osobu. Při objednávání služeb je klient povinen poskytnout věrné a aktuální kontaktní informace, aby bylo možné rezervaci potvrdit a případně upravit. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby v případě, že by klient nesplnil některou z podmínek stanovených provozovatelem nebo z důvodu, který je v rozporu s legislativou České republiky. Každá návštěva v masážním salónu by měla být prováděna s ohledem na vlastní zdraví a pohodu, jakož i respektování pravidel provozu a ostatních klientů salonu.

Zrušení a změna rezervací

V případě, že klient potřebuje zrušit nebo změnit již objednanou masáž, je nutné tak učinit v dostatečném předstihu, ideálně 24 hodin předem. V případě opakovaného nedodržení této lhůty se provozovatel může rozhodnout účtovat stornovací poplatek či omezit možnost dalších rezervací. Klienti mají právo na včasné zrušení rezervace bez jakýchkoliv sankcí, pokud je zrušení provedeno v souladu s tímto předstihem. Provozovatel se zavazuje informovat klienty o jakýchkoliv změnách provozních hodin, neplánovaném uzavření salonu nebo nutnosti zrušení již domluvených masáží v dostatečném předstihu také formou kontaktů uvedených klientem při rezervaci. V případě náhradního termínu má klient právo tento termín přijmout nebo odmítnout. V případě nepřijetí náhradního termínu má klient právo na vrácení plné částky za službu nebo její přesunutí na jiný čas dle vzájemné dohody.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel masážního salónu TeraPie Reiter, pan František Hradec, se zavazuje poskytovat služby v souladu s obchodními podmínkami a právními předpisy České republiky. Provozovatel má právo na odměnu za poskytované služby v s souladu s aktuálním ceníkem uvedeným na webových stránkách salonu nebo v prostorách salonu. Dále má provozovatel právo odmítnout poskytnutí služby klientovi, který by nerespektoval Podmínky služby nebo by se choval konfliktně či nevhodně. Provozovatel je povinen udržovat provozní prostory v čistotě a zajistit bezpečné a hygienické prostředí pro poskytované služby. Provozovatel rovněž poskytuje klientům informace o způsobu poskytovaných masáží, jejich přínosu pro zdraví a potenciálních kontraindikacích. V případě reklamace služby, která nebyla poskytnuta v souladu s profesionálními standardy nebo popisem služby, je provozovatel povinen reklamaci bezodkladně vyřešit a přijmout náležitá opatření k napravení situace, včetně poskytnutí náhradní služby nebo vrácení ceny za službu. Kontakt na provozovatele: František Hradec, emailová adresa [email protected], sídlo Antonína Dvořáka 30/30, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Czechia.

Závěrečná ustanovení

Podmínky služby masážního salonu TeraPie Reiter jsou dostupné ve veřejné části webových stránek, každý klient je povinen se s nimi seznámit a přijmout je před využitím jakýchkoliv nabízených služeb. Podmínky podléhají pravidelným aktualizacím, o kterých jsou klienti informováni prostřednictvím webových stránek salónu. Veškeré změny nabývají platnosti okamžikem jejich publikace na webových stránkách. Pokud klient nevyjádří nesouhlas s novou verzí Podmínek služby, předpokládá se, že s nimi souhlasí a jsou na něj plně závazné od okamžiku jejich aktualizace. V případě sporů vzniklých na základě této smlouvy budou strany usilovat o jejich řešení přednostně mimosoudní cestou. Jsou-li spory předány k soudnímu řešení, je příslušným soudem Obvodní soud pro Moravskou Ostravu. Tyto Podmínky služby jsou psány v českém jazyce, který má přednost v případě vzniku jakýchkoliv nesrovnalostí v překladech do dalších jazyků. Právní úkony mimo tyto Podmínky nejsou provozovatelem uznané a nejsou závazné, pokud nejsou doloženy písemným souhlasem obou stran.

Napsat komentář